Venediger heeft Algemene Leveringsvoorwaarden. Behalve dat deze op de website worden weergegeven zullen de Algemene Leveringsvoorwaarden op verzoek op papier per post of als PDF per e-mail worden toegezonden.

 

 

 

Algemene Voorwaarden Pax Sperata B.V. c.q. Venediger
INDUSTRIËLE EN AMBACHTELIJKE DIENSTVERLENING

1 Algemeen
1.1
Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan:
Opdrachtnemer: Pax Sperata BV handelend onder de naam Venediger.
Opdrachtgever: De contractuele wederpartij.

1.2
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.

1.3
Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
2.1
Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van Opdrachtgever. Een opdracht kan ook tot stand komen als Opdrachtgever de door Opdrachtnemer verstrekte schriftelijke offerte voor opdracht ondertekend en terug zendt aan opdrachtnemer.

2.2
Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.

2.3
Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag Opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3 Prijs
3.1
Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.

4 Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht.

4.2
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door- of namens hem verstrekte berekeningen, ontwerpen en tekeningen, alsmede voor de geschiktheid van de door- of namens hem verstrekte materialen.

5 Intellectuele eigendom
5.1
Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte ontwerpen, plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”.

5.2
Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn.

5.3
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

6 Betalingsvoorwaarden
6.1
Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 30 dagen na (deel)factuurdatum.

6.2
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen.

6.3
De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd;
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

6.4
Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 30 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is.

6.5
Rente bij zakelijke transacties:
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

6.6
Rente bij transacties met consumenten:
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).

6.7
Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 30 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.

6.8
Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:
Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.

6.9
Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever.

7 Levering
7.1
Het werk wordt als geleverd beschouwd indien de Opdrachtgever het werk in gebruik heeft genomen, het werk heeft goedgekeurd, of indien Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat Opdrachtnemer hem schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk gereed is daartegen bezwaar heeft gemaakt.

7.2
Het werk wordt eveneens als geleverd beschouwd indien Opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

8 Levertijd
8.1
De door Opdrachtnemer opgegeven levertijd geldt altijd als een benadering, waarbij Opdrachtnemer er altijd vanuit is gegaan dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.

8.2
De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en overeengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is voldaan.

8.3
Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken kan de Opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd welke hij nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit te voeren.

8.4
Indien er sprake is van meerwerk kan de Opdrachtnemer de levertijd dienovereenkomstig verlengen.

9 Onuitvoerbaarheid van de opdracht
9.1
Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.

9.2
Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.

9.3
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

10 Wijzigingen in de opdracht
10.1
Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

10.2
Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid. Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende factoren op het moment waarop het meerwerk verricht wordt.

11 Ontbinding
11.1
Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op de schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende te vorderen.

11.2
Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.

11.3
Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van schade aan opdrachtgever.

11.4
Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door deze ontbinding geleden schade.

12 Reclames, klachten
12.1
De afgeleverde zaak moet aan de overeenkomst beantwoorden, ingevolge artikel 17 van boek 7 Burgerlijk Wetboek.

12.2
Opdrachtgever heeft de verplichting de afgeleverde zaken te onderzoeken bij aflevering, teneinde vast te stellen of deze aan de overeenkomst beantwoorden.

12.3
Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd.

12.4
Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering.

12.5
Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst, dan is Opdrachtnemer te hare keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.

13 Eigendomsvoorbehoud
13.1

Na levering blijft Opdrachtnemer eigenaar van de geleverde zaken zolang Opdrachtgever:
– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gesloten overeenkomsten;
– voor de geleverde zaken of nog te leveren zaken niet betaalt of zal betalen;
– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten niet heeft voldaan.

13.2
Opdrachtgever is gehouden de zaken te verzekeren tegen alle mogelijke risico’s die deze zaken vanaf hun levering kunnen ondergaan.

13.3
Opdrachtgever is, zolang er een eigendomsvoorbehoud op de geleverde zaken rust niet bevoegd deze geheel of gedeeltelijk te vervreemden.

13.4
In geval van beslaglegging of enige andere inmenging door derden, is Opdrachtgever gehouden onmiddellijk Opdrachtnemer te waarschuwen.

13.5
Nadat Opdrachtnemer haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

14 Aansprakelijkheid
14.1
Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
14.2a
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
14.2b
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
14.2c
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
14.2d
De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
14.2e
Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

15 Toepasselijk recht
15.1
Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2
Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.